Агенция за регионално сътрудничество и Бизнес Център – Видин изпълнява в качестото си на партньор проект «Трансграничен обучителен център по качество» финансиран по Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013.

Водещ партньор по проекта е Румънско Движение за Качество ситуирано в Крайова, а другия партньор е Университет Крайова. Проектът е с продължителност 18 месеца и се очаква да приключи на 10.01.2015г. Общата цел на проекта е да се подкрепи сътрудничеството между местни организации по отношение на развитието на човешките ресурси, капацитет и умения за стимулиране на трансгранични проекти, използвайки регионалните възможности, за да се популяризира и развие културата на качество сред икономическите и социални субекти

За постигането на тези цели в рамките на проекта са изпълнени следните основни дейности: Сформиране на екип по проекта; Създаване на обучителен център по качество; Провеждане на сравнително проучване за текущото състояние на управлението на качеството в двата региона; Разработване на портал; Организиране и провеждане на 4 секторни конференции; Провеждане на пилотно обучение; Разработване на общи българо-румънска програма за обучение; Международна конференция в Крайова; Публичност на проекта.

Очаква се над 100 служители на местния бизнес и публични институции да преминат обучение за управление на качеството в трансграничния регион в рамките на проекта.

Полезни връзки:

www.eriknetwork.net

www.errin.eu